یک گانگستر یک روسپی است که خوشحال است عكس كس وكون

Views: 334
یک روسپی در وسط اتاق ایستاده و لباس هایش را مرتب می کند. سه مرد دور هم می نشینند و اعضای خود را با دست کتک می زنند. سه نفری پس از دادن عكس كس وكون موی سر به همراهان روسپی ، در کل او را تقلب می کنند و از روند کار لذت می برند.