نیکی پنس از عکس کس پشمالو سولاریوم بازدید کرد

Views: 268
بیدمشک بزرگ این بلوند لباس ها را می شکند. امروز او به سولاریوم آمد که مدیر جدید در آن مشغول به کار است. او به این پسر زنگ زد تا به او در برخورد با واحد کمک کند. اما واقعاً او را به یک پسر عکس کس پشمالو جلب کرد.