در خیابان بریتنی شی عكس كوس وكون فیلمبرداری شده است

Views: 96
در حالی که یک سبزه بلوند عكس كوس وكون در حال راه رفتن با یک سگ بود ، ناگهان کسی در جیپ به سمت او روی آورد. او احتمالاً از دست رفته است ، می خواست جهتهایی را درخواست كند و به دختر پیشنهاد كرد كه با او سوار شود تا مسیر را مشخص كند. به سوراخ او