خاله های قدیمی تر اسپرم را کوسبرزیلی به همان اندازه جوان تر دوست دارند

Views: 104
بدون درک عموم مردم ، زنان مسن آمادگی دارند تا فقط در صورت تمسخر و تغذیه آنها با مایع کوسبرزیلی بذر خود ، برای مردان جوان جای خود را فراهم کنند. شاید آنها بخواهند جوانی و زیبایی خود را بازیابی کنند؟