فرشته ویکی عكس كير كس به سوراخ او لگد زد

Views: 290
تماشا دسته بندی
Grand-mère مادر عكس كير كس
فرشته زیبا جلوی آینه ایستاده و گهگاه دوست پسر خود را می بیند و این بار او را حمام می کند. او عكس كير كس این واقعیت را که از نزدیک مراقب او بود پنهان نکرد. فرشته بینی خود را منفجر می کند و تصمیم می گیرد با چنین شور و شوق به عاشق خود پاداش دهد.