دکتر کثیف فاحشه ها را می گیرد انجمنکیر تو کوس

Views: 1031
این یک پزشک مشکوک است که انجمنکیر تو کوس مطب آن هیچ میز و صندلی ندارد. فقط یک ورق و یک تختخواب پوشیده از یک جفت تجهیزات زنان و زایمان وجود دارد. بازدید کننده امروز گیج نیست. اگرچه پیر بود ، دامن کوتاه و جوراب ساق بلند مانند روسپی را پوشید. پزشک جوان با بررسی آن و یافتن آن برای سوءاستفاده ، تصمیم گرفت که او را با ابزار پوستی خود درمان کند. ابتدا با استفاده از دهان و لوزه ها ، سوراخ شهوت قدیمی خود را با سهولت درمان کرد.