قصاب انجمن کیر توکص خدمتکار را می گیرند

Views: 406
خانه دار وارد دفتر کارفرمای خود شد و هنگامی که خانه نبود ، تمیز کردن گرد و غبار را آغاز کرد. باتلر وارد شد و از دختر کوچک صد متری خواست و او اطاعت کرد. او یک سیب را در دهان خود گذاشت و سپس چند مرد را احضار کرد که وضعیت را از دست انجمن کیر توکص ندادند.