دوش طلایی با Daria عكس كون وكس Glover

Views: 677
مردی عكس كون وكس نزد دو زن آمد و با آنها شامپاین رفتار کرد. همانطور که گفته می شود "زن مستی معشوقه نیست". آنها شروع به بوسیدن یکدیگر کردند و شاتل او را به درون خود گرفتند. یکی از دختران "دوش طلایی" را برای همه ترتیب داد و سپس مرد به زنان نگاه کرد.